Skip to main content

De Plannen

Het ontwikkelplan, bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan vormen de basis voor de gebiedsontwikkeling van het Energiepark e.o. Het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan zijn in juni 2023 vastgesteld door het college van B&W. Op de plannen kunnen van 23 juni tot en met 4 augustus 2023 inspraakreacties en zienswijzen worden ingediend. 

Kijk bij de veelgestelde vragen hieronder of op gemeente.leiden.nl/energiepark voor meer informatie. 

Veelgestelde vragen bestemmingsplan

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over een van de plannen. U bent niet de enige. Daarom hebben we de veelgestelde vragen hier vast op een rij gezet: 

Wat is een bestemmingsplan?

Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding (kaart) en bestemmingsplanregels. Hierin kunt u lezen hoe een bepaalde ruimte gebruikt mag worden (wonen, bedrijven, detailhandel etc.) Ook staan hierin de regels van wat u mag bouwen. In de toelichting staat de onderbouwing van de beoogde ontwikkelingen.

In Nederland staan alle bestemmingsplannen op www.ruimtelijkeplannen.nl.  Op deze website kunt u vinden welke regels voor uw kavel van toepassing zijn. Met de toekomstige omgevingswet per 1 januari 2024 zullen deze bestemmingsplannen vervangen worden door één omgevingsplan per gemeente.

Wat is een beeldkwaliteitplan?

Het beeldkwaliteitplan vervangt de onderdelen uit de welstandsnota die van toepassing zijn voor dit gebied. Het beeldkwaliteitsplan schetst onder meer het nieuwe bebouwingsbeeld en moet voldoende basis bieden voor de welstandstoets. Het beeldkwaliteitplan gaat alleen over de nieuwbouw en dus niet over aanpassingen aan bestaande gebouwen (vaak monumenten) in het plangebied.

Wie heeft deze plannen bedacht?

In oktober 2018 heeft het college besloten het Energiepark her te ontwikkelen. Hierna is in 2019 een uitgebreid participatietraject met betrokkenen uit de omgeving doorlopen. De uitkomst van dit participatietraject is de ‘Gebiedsvisie Energiepark e.o.’ (vastgesteld 2019) In de Gebiedsvisie zijn de ambities en afwegingen omschreven ten aanzien van het Energiepark, en meer concreet welke functies en ontwikkelmogelijkheden wenselijk zijn in het plangebied.

Parallel aan de totstandkoming van de gemeentelijke Gebiedsvisie heeft het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk (NLB), in samenwerking met een consortium van drie marktpartijen (Bouwfonds Property Development (BPD), Steenvlinder en de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) een gebiedsconcept (Energiebuurt Leiden) opgesteld en overhandigd aan de gemeente Leiden.

Vervolgens onderzocht de gemeente samen met deze partijen de haalbaarheid van een gebiedsontwikkeling binnen de kaders van de Gebiedsvisie. De uitkomst van dit onderzoek is het Ontwikkelplan “Samen maken we de buurt”. Het Ontwikkelplan schetst een samenhangend toekomstbeeld voor de ontwikkelingen in het Energiepark en vertaalt deze naar concrete ontwikkelkaders voor de verdere uitwerking per deelgebied. Dit betreft onder andere stedenbouwkundige, ruimtelijke, programmatische en landschappelijke kaders die gebruikt worden bij de verdere planologische uitwerking.

Het college heeft op 11 mei 2021 het Kaderbesluit Energiepark e.o. vastgesteld. In het Kaderbesluit staan de kaders waarbinnen de plannen voor de herontwikkeling van het Energiepark e.o. verder uitgewerkt kunnen worden. Een belangrijk kader is dat het Ontwikkelplan als uitgangspunt dient.

Vervolgens is een juridische vertaling gemaakt naar het ontwerpbestemmingsplan ‘Verbrede Reikwijdte Energiepark e.o.’. Tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan zijn, ook binnen de kaders, het ontwerp beleidsregels en een ontwerp beeldkwaliteitplan opgesteld.

Waarom is het bestemmingsplan zo omvangrijk?

In het bestemmingsplan is op de verbeelding en in de regels vastgelegd welke functies en bebouwing is toegestaan binnen het plangebied. Het is de juridische vertaling van de plannen die afgelopen jaren zijn vastgesteld.

In de toelichting van het bestemmingsplan is de onderbouwing gegeven van de beoogde ontwikkelingen. Hierbij horen ook de uitgevoerde onderzoeken voor bijvoorbeeld geluid, archeologie, bodem etc.. Met name de onderzoeken maken dat het een omvangrijk document is.  

Wat gebeurt er als het bestemmingsplan is vastgesteld?

Nadat dit bestemmingsplan is vastgesteld kunnen op basis daarvan omgevingsvergunningen worden verleend om de gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken.

Waar kan ik terecht met vragen?

Op de website van de gemeente Leiden.

Als u hier het antwoord niet vindt kunt u contact opnemen met Mieke Werter via m.werter@leiden.nl of via telefoonnummer 14 071.

Hoe kan ik reageren op de plannen?

Tot en met 4 augustus liggen het bestemmingsplan, de beleidsregel en het beeldkwaliteitsplan ter inzage. Binnen deze termijn kan een zienswijze op het bestemmingsplan of een inspraakreactie op de beleidsregel en/of het beeldkwaliteitplan worden ingediend.

Zienswijze bestemmingsplan

De digitale versie van het ontwerp bestemmingsplan is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt uw zienswijze hierop indienen via www.leiden.nl/zienswijze of per post aan het college van B&W van Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden. Vermeld bij uw zienswijze op het ontwerpbestemmingplan het zaaknummer ‘Z/23/3532603’.

Inspraakreactie beeldkwaliteitplan en beleidsregel

Het ontwerp beeldkwaliteitplan en de ontwerp beleidsregel staan op www.leiden.nl/energiepark. U kunt hierop een inspraakreactie indienen via www.leiden.nl/inspraak  of per post aan het college van B&W van Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden. Vermeld bij uw inspraakreactie op het ontwerp beeldkwaliteitplan het zaaknummer ‘Z/23/3532606’ en bij de ontwerpbeleidsregel zaaknummer ‘Z/23/3532607’.

Voor wie zijn de woningen die gebouwd gaan worden?

In de planvorming wordt in totaal uitgegaan van maximaal 350 woningen. Die is onderverdeeld in 35% sociale huur (in het bestemmingsplan geborgd) en 40% middeldure huur en koop.

Daarbij is 20% van het woonprogramma gericht op starters op de Leidse woningmarkt. Starterswoningen zijn gedefinieerd als middeldure huurwoningen en goedkope en middeldure koopwoningen.

Hoe hoog mag er gebouwd worden in het Energiepark?

Op de verbeelding van het bestemmingsplan is aangegeven waar hoe hoog mag worden gebouwd. De nieuwbouw van de deelgebieden E en J mag bijvoorbeeld maximaal 18 meter hoog worden en onder voorwaarden op enkele plekken tot 20 meter (6 bouwlagen). Er zijn ook plekken aangewezen waar de bebouwing lager moet blijven vanwege bijvoorbeeld het behoud van zicht op de Marekerk.

Hoe gaat het met parkeren?

Energiepark wordt een autoluwe buurt in een autoluwe binnenstad. Binnen het plangebied kan er straks niet op straat geparkeerd worden. Het Ontwikkelplan gaat wel uit van garages voor bewoners onder de bebouwing.

In het bestemmingsplan is een regel opgenomen dat moet worden voldaan aan de vastgestelde parkeernormen van de gemeente Leiden. Hieraan wordt getoetst bij de omgevingsvergunning.

Wat gebeurt er met de bestaande panden?

Het ontwikkelplan gaat uit van sloop van de gebouwen Langegracht 70 (kantoorgebouw), Langegracht 72 (voormalig Stadsbouwhuis), het pand Papegaaisbolwerk 23 (‘gebouw C’) en het kantoorgebouw Tweelingstraat 2 (oudere gedeelte van het ‘Tweelinghuis’). Op de vrijgekomen locaties komen nieuwe gebouwen en openbare ruimte. De overige gebouwen blijven behouden krijgen mogelijk andere of extra functies.

Kan ik nog meepraten over deze ontwikkeling?

Jazeker, kan dat. Graag zelfs. De participatie organiseren we via het Participatieplatform Energiepark Leiden. U kunt zich als deelnemer aan het Participatieplatform opgeven.

Klopt het dat de figuur ‘gevellijn’ niet op de verbeelding staat?

De figuur staat wel op de afbeelding maar is lastig te zien. DE gevellijn valt namelijk samen met de  bestemmingsplangrens.

Op ruimtelijkeplannen.nl kunnen we dit niet aanpassen. Op de afbeelding hieronder hebben we  meerdere lagen uitgezet. Dan wordt duidelijk dat langs de Langegracht de gevellijn is aangegeven (met rechthoekjes).

Wat is het nut van de brug naar de Pasteurstraat en gaat deze er echt komen?

De brug is een wenselijk onderdeel van de Gebiedsvisie en het Ontwikkelplan om het Energiepark beter te kunnen ontsluiten voor voetgangers en verbindt parken aan weerskanten van de singel met elkaar. De brug wordt daarom planologisch mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan.

Wat gebeurt er met de opvang voor dak- en thuislozen?

De huidige opvanglocatie in het pand Nieuwe Energie komt te vervallen. In deelgebied E (locatie van het PLNT gebouw aan de Langegracht) wordt een nieuwe opvanglocatie ontwikkeld. 

Het Ontwikkelplan

Het ontwikkelplan Energiepark en omgeving kwam tot stand in een unieke samenwerking van de gemeente Leiden, burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk (NLB) en het consortium van gebiedsontwikkelaars BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, Steenvlinder.  Samen onderzochten zij de haalbaarheid van de gebiedsontwikkeling.

Het burgerinitiatief leidde het participatietraject en haalde via digitale enquêtes, rondetafelgesprekken en stadsbijeenkomsten wensen, zorgen en ideeën op bij inwoners, ondernemers en stadspartners. Deze bouwstenen zijn gebruikt om concrete plannen voor het gebied te maken

Tijdlijn

Op dit moment staan we aan de vooravond van de bestemmingsplanprocedure van deze gebiedsontwikkeling. Het bestemmingsplan is een uitwerking van het Ontwikkelplan dat eerder werd opgesteld in samenwerking met het burgerinitiatief. 

Bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan in procedure juni 2023

Beide plannen zijn vastgesteld door het college van B&W. Op de plannen kunnen van 23 juni tot en met 4 augustus 2023 inspraakreacties en zienswijzen worden ingediend. 

Voorbereiding procedure Bestemmingsplan Verbrede Reikwijdte en het Beeldkwaliteitsplan
april 2023

De volgende stap is de vaststelling van het Bestemmingsplan Verbrede Reikwijdte en het Beeldkwaliteitsplan.

Het Bestemmingsplan Verbrede Reikwijdte worden de juridisch planologische kaders opgenomen. Het bestaat uit de onderdelen: 

En in het Beeldkwaliteitsplan de stedenbouwkundige en architectonische vertaling van de gebiedsvisie en het ontwikkelplan

Benoeming ‘Architectonisch Supervisor’
2022

Architect Ronald Knappers is de supervisor. Het is zijn taak te bewaken dat de ontwerpen van de verschillende nieuwe gebouwen met voldoende kwaliteit op elkaar en op het industriële erfgoed aansluiten.

Oprichting Participatieplatform Energiepark Leiden 
2022
Het burgerinitiatief gaat samen met andere stadspartners op in het Participatieplatform. De buurt blijft op deze manier nauw betrokken bij de ontwikkeling in de volgende fase.
Ondertekening samenwerkingsovereenkomst ontwikkelcombinatie en gemeente
2022

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Leiden en de ontwikkelcombinatie -BPD en Steenvlinder.

Initiatief tot planvorming voor het Energiepark door Nieuw Leids Bolwerk
2020

Het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk neemt het initiatief om samen met de gemeente Leiden en gebiedsontwikkelaars BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Steenvlinder een ontwikkelplan voor het Energiepark en omgeving te maken. Dat is uniek in Leiden.

Energiek, verbonden en gezond

De kernwaarden die het beste vertellen wat het Energiepark wil zijn: energiek, verbonden en gezond. Deze kernwaarden zijn de basis voor de plannen voor het Energiepark.