Skip to main content
NLDxp8r1odnwa316

Twee plannen, de basis voor het Energiepark

Aan de plannen ging veel vooraf. Een uitgebreid participatietraject, plannen van de ontwikkelaars in samenwerking met het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk (NLB) en de gebiedsvisie van de gemeente. Samen (ontwikkelaars, NLB en gemeente) maakten we het ontwikkelplan ‘Samen maken we de Buurt’ dat via een kaderbesluit door de gemeenteraad vorig jaar werd vastgesteld. Dit alles vormde de basis voor de concretere uitwerking in het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. Daarmee wordt, in grote lijnen, duidelijk hoe het nieuwe Energiepark eruit moet gaan zien.

Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan

Het bestemmingsplan is een vertaling van het ontwikkelplan naar juridische en planologische kaders. Een plan waarmee er ruimte is voor wonen, werken, cultuur, stadsnatuur, recreatie, horeca en sporten.

Het beeldkwaliteitsplan beschrijft de gewenste beeldkwaliteit van de gebouwen en de buitenruimte (is het geheel mooi om te zien?).

De beschrijving van de vormen en materialen en de foto’s en afbeeldingen in het plan maken duidelijk waaraan de ontwerpen moeten voldoen. In het plan wordt ook aangegeven hoe het Energiepark moet worden verbonden met de omliggende delen van de stad.

Fasering

De procedure is vertraagd vanwege het voor de gemeente verplichte onderzoek naar de stikstoflast die de nieuwbouwplannen op het Energiepark met zich meebrengen. Dat onderzoek vordert, maar het is nog niet te zeggen wanneer het precies is afgerond. Na afronding van het onderzoek worden de plannen behandelt in het college van B&W. Waarna ze ter visie worden gelegd, wat wil zeggen openbaar gemaakt voor commentaar van burgers. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad de plannen vast. Bewoners van de buurten rondom het Energiepark krijgen hierover van tevoren een brief met meer uitleg. We houden u op de hoogte via deze website.